Start Artykuły i polemiki migracje ERP 2010-2014: innowacje kontra koszty
migracje ERP 2010-2014: innowacje kontra koszty Drukuj Email
poniedziałek, 07 grudnia 2015 13:32

Stało się tradycją, że DiS co 5 lat prowadzi analizę 100 przypadków wymiany systemów zarządzania klasy ERP i zastępowania ich innymi. Od ostatniego badania tego rodzaju migracji minęło dostatecznie dużo czasu, żeby je powtórzyć. Tym razem zbadane zostały wymiany systemów, które miały miejsce w latach 2010-2014.

Jednolity przegląd 100 procesów migracji przeprowadzonych w tym czasie pomiędzy różnymi systemami ERP pozwala podsumować ten niedawno zamknięty okres. Dłuższa perspektywa zachęca do przeprowadzenia porównań charakteru migracji w różnych okresach rozwoju gospodarki. Pozwala też na ocenę długofalowych tendencji, które jak się okazuje wynikają nie tylko z techniki, ale również z innych czynników.

MERP2015

 

 

Polskie coraz częściej

Wyselekcjonowana lista 100 przypadków migracji systemów ERP z lat 2010-2014 charakteryzowała się dużym udziałem przedsiębiorstw kapitału krajowego (ok. 75%), głównie firm prywatnych. Odwróciło to tendencję z pierwszego badanego okresu (1995-2004), kiedy przeważająca większość migracji dotyczyła przedsiębiorstw kapitału zagranicznego (60%), oraz drugiego (2005-2009), kiedy to udział migrujących polskich przedsiębiorstw niewiele przekraczał połowę. Równocześnie udział w migracji krajowych podmiotów kontrolowanych przez skarb państwa podwoił się. O ile w latach 1995-2009 utrzymywał się na stałym poziomie (ok. 10% badanej populacji), to w latach 2010-2014 sięgnął 19% badanej próby.

W porównaniu z latami poprzednimi struktura pochodzenia kapitału przedsiębiorstw wymieniających systemy ERP w latach 2010-2014 znacznie zmieniła się na korzyść Polski kosztem właściwie wszystkich krajów. Duży spadek badanych migracji odnotowano wśród przedsiębiorstw niemieckich oraz francuskich. Ze statystyk w ogóle zniknęły przedsiębiorstwa duńskie. Pojawiły się natomiast kraje, które dotychczas nie zostały uchwycone w statystykach migracji. Na czoło nowo wprowadzonych wysuwa się tutaj Księstwo Luksemburga.


Czas pomiędzy wdrożeniami

Czasy występowania procesów migracji pomiędzy pakietami klasy ERP z pięciolecia na pięciolecie coraz bardziej wydłużają się. Model eksploatacji narzędzi ERP nabiera cech charakterystycznych dla cyklu życia wszelkich systemów aplikacyjnych. Stare instalacje ERP, zastępowane w okresie 2005-2009 przez nowe tytuły oprogramowania, były systemami o wiele starszymi, niż instalacje wymieniane 5 lat wcześniej i więcej. Jeszcze dłuższe okresy eksploatacji wykazały systemy ERP wymieniane w latach 2010-2014.

Interesującym wnioskiem z raportu było wychwycenie migracji o jak najkrótszym okresie pomiędzy pierwszą a drugą implementacją. W badanej grupie 100 przypadków ostatniego pięciolecia takich szybkich migracji jest jednak mniej, niż w okresach poprzednich. W badanej próbie mediana wyłączanych z eksploatacji systemów wynosiła 11 lat, podczas gdy w poprzednim pięcioleciu 8,5 roku, a jeszcze wcześniej 4,5 roku. Jednocześnie wydłużają się kwartyle zarówno najdłużej, jak i najkrócej używanych systemów. W przypadku tych pierwszych mamy do czynienia z systemami użytkowanymi 15,25 roku i dłużej, w przypadku tych drugich instalacje używane do 8 lat. Zmiana względem lat 1995-2004 jest ogromna, kiedy wspomniane kwartyle oznaczały odpowiednio 7,5 roku oraz 2,5 roku. Wydaje się zatem, że mimo iż systemy ERP coraz bardziej tanieją, to ich wymiana jest obecnie prowadzona znacznie rzadziej i tylko wtedy gdy pojawiają się ku temu naprawdę poważne powody.


Garść wniosków

Przedstawione statystyki procesów migracji systemów ERP przeprowadzonych w latach 2010-2014 mają zdecydowanie inny charakter niż zmiany przeprowadzane w okresach wcześniejszych. Wśród zaznaczających się trendów siły nabierają:

  • wzrost popularności ERP w sektorze MŚP,
  • rozprzestrzenianie się ERP w branżach poza sektorem przemysłu,
    • wzrost akceptacji systemów ERP w jednostkach skarbu państwa,
    • nasycenie jednych branż przy wzroście chłonności innych,
  • odchodzenie od oprogramowania aplikacyjnego ERP jeśli nie jest rozwijane,
  • porzucanie odchodzących systemów operacyjnych,
  • standaryzacja podejścia do baz danych.


Jednocześnie w badanym okresie utrwaliło się zjawisko, że przy zmiennej koniunkturze gospodarczej nie ma na rynku ERP systemów ?nietykalnych?. Jeśli dany system ERP jest za drogi w eksploatacji, to przedsiębiorcy z niego rezygnują niezależnie od tego czy produkt jest liderem rynku, czy staje się przestarzały. (ip)

Źródło: Migracje 2010-2014, raport DiS, edycja 2015.

Abstract: It became a tradition that DiS every 5 years conducts an analysis of 100 migration cases of ERP management systems and replacing them with newer. From the preceding survey of such a type enough time passed. Now the replacements were surveyed that took place in 2010-2014.

 

 

25082014ipDiS