Dlaczego portal dla NBP jest utrzymywany na podstawie zamówień według procedury negocjacyjnej Drukuj
czwartek, 22 grudnia 2011 16:33

Autor: NBP

Uzasadnienie udzielenia zamówienia na przedłużenie utrzymania portali informacyjnych i edukacyjnych NBP bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną


Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kilkunastu serwisów informacyjnych i edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego. Serwisy te są nie tylko narzędziem realizowania polityki informacyjnej NBP ale przede wszystkim instrumentem wykonywania ustawowych zadań NBP, określonych w ustawie o NBP.

 

Struktura serwisów

Serwisy www.nbp.pl, www.nbportal.pl oraz www.NCCert.pl sklasyfikowane są w NBP jako systemy krytyczne z uwagi na publikowane w nich istotne dane i informacje finansowe. I tak w szczególności: - na stronie www.nbp.pl dostępne są na bieżąco w polskiej i angielskiej wersji językowej m.in.: kursy walut, komunikaty i dokumenty Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, na podstawie których podejmowane są znaczące decyzje ekonomiczne i gospodarcze; - strona Narodowego Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym.

Pomysły na zmiany

Architektura rozwiązań wymienionych wyżej portali informacyjnych liczy około 10 lat. Zastosowane przed wieloma laty technologie i oprogramowanie nie są już wystarczające z punktu widzenia obecnie wykorzystywanych narzędzi i dlatego wymagają unowocześnienia. W 2011 r. przystąpiono do projektu połączenia wszystkich wymienionych wyżej serwisów internetowych (z wyłączeniem stron www.NCCert.pl), którego efektem finalnym będzie powstanie nowego, w pełni zintegrowanego portalu, stanowiącego silną i na wskroś nowoczesną platformę informacyjną NBP w Internecie.

Powyższe przygotowania wymagały m.in. przeprowadzenia konsolidacji serwisów, dotychczas obsługiwanych przez kilka firm. Zamiarem NBP było (po przeprowadzeniu konsolidacji) zlecenie hostingu w/w serwisów podmiotowi wyłonionemu w trybie ustawy Pzp ? do czasu przeniesienia serwisów na nowy portal. Jednak proces konsolidacji ujawnił szereg problemów technicznych, skutkujących m.in. opóźnieniami w podawaniu informacji lub brakiem dostępu do poprawnie działających aplikacji, czego wynikiem było zgłoszenie tzw. ?incydentów? w wewnętrznym systemie ryzyka operacyjnego.

Prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji, w wyniku przeprowadzenia powtórnej migracji, będącej następstwem ewentualnego wyłonienia innego wykonawcy usługi hostingowej, jest bardzo wysokie i z tego względu - dla NBP jako instytucji najwyższego zaufania publicznego - nie do zaakceptowania (nieakceptowalny poziom ryzyka operacyjnego). Jedynym rozwiązaniem gwarantującym akceptowalny poziom funkcjonowania systemu (do czasu zastąpienia go nowym) jest całkowita rezygnacja z migracji portali (a tym bardziej ingerencji w podstawy ich funkcjonowania) oraz pozostawienie ich eksploatacji dotychczasowemu wykonawcy. Dodatkowe zmiany architektury lub migracja w tym czasie stwarzałaby bowiem ryzyko operacyjne na poziomie całkowicie nieakceptowalnym.

W trosce o stabilność

Tylko świadczenie hostingu serwisów internetowych NBP przez dotychczasowego wykonawcę gwarantuje minimalizację wspomnianego ryzyka operacyjnego - związanego ze stabilnością działania tych serwisów - do poziomu akceptowalnego. Podsumowując, za podjętymi działaniami o przedłużeniu hostingu u dotychczasowego wykonawcy przemawiają zatem:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu do momentu zbudowania nowej, zintegrowanej platformy internetowej serwisów NBP;
  2. uniknięcie ryzyka destabilizacji platformy informatycznej;
  3. uniknięcie zagrożenia dla polityki informacyjnej NBP w zakresie realizowania ustawowych zadań banku.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) ustawy Pzp dla zastosowania trybu z wolnej ręki - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Autor: NBP, wg TED 399175, wyd. nr 246/11, 22.12.11; śródtytuły pochodzą od DiS.

przedłużenie utrzymania portali informacyjnych i edukacyjnych NBP; Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kilkunastu serwisów informacyjnych i edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego. Serwisy te są nie tylko narzędziem realizowania polityki informacyjnej NBP ale przede wszystkim instrumentem wykonywania ustawowych zadań NBP, określonych w ustawie o NBP. Serwisy www.nbp.pl, www.nbportal.pl oraz www.NCCert.pl sklasyfikowane są w NBP jako systemy krytyczne z uwagi na publikowane w nich istotne dane i informacje finansowe. I tak w szczególności: - na stronie www.nbp.pl dostępne są na bieżąco w polskiej i angielskiej wersji językowej m.in.: kursy walut, komunikaty i dokumenty Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, na podstawie których podejmowane są znaczące decyzje ekonomiczne i gospodarcze; - strona Narodowego Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym. Architektura rozwiązań wymienionych wyżej portali informacyjnych liczy około 10 lat. Zastosowane przed wieloma laty technologie i oprogramowanie nie są już wystarczające z punktu widzenia obecnie wykorzystywanych narzędzi i dlatego wymagają unowocześnienia. W 2011 r. przystąpiono do projektu połączenia wszystkich wymienionych wyżej serwisów internetowych (z wyłączeniem stron www.NCCert.pl), którego efektem finalnym będzie powstanie nowego, w pełni zintegrowanego portalu, stanowiącego silną i na wskroś nowoczesną platformę informacyjną NBP w Internecie. Powyższe przygotowania wymagały m.in. przeprowadzenia konsolidacji serwisów, dotychczas obsługiwanych przez kilka firm. Zamiarem NBP było (po przeprowadzeniu konsolidacji) zlecenie hostingu w/w serwisów podmiotowi wyłonionemu w trybie ustawy Pzp ? do czasu przeniesienia serwisów na nowy portal. Jednak proces konsolidacji ujawnił szereg problemów technicznych, skutkujących m.in. opóźnieniami w podawaniu informacji lub brakiem dostępu do poprawnie działających aplikacji, czego wynikiem było zgłoszenie tzw. ?incydentów? w wewnętrznym systemie ryzyka operacyjnego. Prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji, w wyniku przeprowadzenia powtórnej migracji, będącej następstwem ewentualnego wyłonienia innego wykonawcy usługi hostingowej, jest bardzo wysokie i z tego względu - dla NBP jako instytucji najwyższego zaufania publicznego - nie do zaakceptowania (nieakceptowalny poziom ryzyka operacyjnego). Jedynym rozwiązaniem gwarantującym akceptowalny poziom funkcjonowania systemu (do czasu zastąpienia go nowym) jest całkowita rezygnacja z migracji portali (a tym bardziej ingerencji w podstawy ich funkcjonowania) oraz pozostawienie ich eksploatacji dotychczasowemu wykonawcy. Dodatkowe zmiany architektury lub migracja w tym czasie stwarzałaby bowiem ryzyko operacyjne na poziomie całkowicie nieakceptowalnym. Tylko świadczenie hostingu serwisów internetowych NBP przez dotychczasowego wykonawcę gwarantuje minimalizację wspomnianego ryzyka operacyjnego - związanego ze stabilnością działania tych serwisów - do poziomu akceptowalnego. Podsumowując, za podjętymi działaniami o przedłużeniu hostingu u dotychczasowego wykonawcy przemawiają zatem: 1) zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu do momentu zbudowania nowej, zintegrowanej platformy internetowej serwisów NBP; 2) uniknięcie ryzyka destabilizacji platformy informatycznej; 3) uniknięcie zagrożenia dla polityki informacyjnej NBP w zakresie realizowania ustawowych zadań banku. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) ustawy Pzp dla zastosowania trybu z wolnej ręki - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.