Start Artykuły i polemiki Dlaczego portal dla NBP jest utrzymywany na podstawie zamówień według procedury negocjacyjnej
Dlaczego portal dla NBP jest utrzymywany na podstawie zamówień według procedury negocjacyjnej Drukuj Email
czwartek, 22 grudnia 2011 16:33

Autor: NBP

Uzasadnienie udzielenia zamówienia na przedłużenie utrzymania portali informacyjnych i edukacyjnych NBP bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną


Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kilkunastu serwisów informacyjnych i edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego. Serwisy te są nie tylko narzędziem realizowania polityki informacyjnej NBP ale przede wszystkim instrumentem wykonywania ustawowych zadań NBP, określonych w ustawie o NBP.

 

Struktura serwisów

Serwisy www.nbp.pl, www.nbportal.pl oraz www.NCCert.pl sklasyfikowane są w NBP jako systemy krytyczne z uwagi na publikowane w nich istotne dane i informacje finansowe. I tak w szczególności: - na stronie www.nbp.pl dostępne są na bieżąco w polskiej i angielskiej wersji językowej m.in.: kursy walut, komunikaty i dokumenty Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, na podstawie których podejmowane są znaczące decyzje ekonomiczne i gospodarcze; - strona Narodowego Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym.

Pomysły na zmiany

Architektura rozwiązań wymienionych wyżej portali informacyjnych liczy około 10 lat. Zastosowane przed wieloma laty technologie i oprogramowanie nie są już wystarczające z punktu widzenia obecnie wykorzystywanych narzędzi i dlatego wymagają unowocześnienia. W 2011 r. przystąpiono do projektu połączenia wszystkich wymienionych wyżej serwisów internetowych (z wyłączeniem stron www.NCCert.pl), którego efektem finalnym będzie powstanie nowego, w pełni zintegrowanego portalu, stanowiącego silną i na wskroś nowoczesną platformę informacyjną NBP w Internecie.

Powyższe przygotowania wymagały m.in. przeprowadzenia konsolidacji serwisów, dotychczas obsługiwanych przez kilka firm. Zamiarem NBP było (po przeprowadzeniu konsolidacji) zlecenie hostingu w/w serwisów podmiotowi wyłonionemu w trybie ustawy Pzp ? do czasu przeniesienia serwisów na nowy portal. Jednak proces konsolidacji ujawnił szereg problemów technicznych, skutkujących m.in. opóźnieniami w podawaniu informacji lub brakiem dostępu do poprawnie działających aplikacji, czego wynikiem było zgłoszenie tzw. ?incydentów? w wewnętrznym systemie ryzyka operacyjnego.

Prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji, w wyniku przeprowadzenia powtórnej migracji, będącej następstwem ewentualnego wyłonienia innego wykonawcy usługi hostingowej, jest bardzo wysokie i z tego względu - dla NBP jako instytucji najwyższego zaufania publicznego - nie do zaakceptowania (nieakceptowalny poziom ryzyka operacyjnego). Jedynym rozwiązaniem gwarantującym akceptowalny poziom funkcjonowania systemu (do czasu zastąpienia go nowym) jest całkowita rezygnacja z migracji portali (a tym bardziej ingerencji w podstawy ich funkcjonowania) oraz pozostawienie ich eksploatacji dotychczasowemu wykonawcy. Dodatkowe zmiany architektury lub migracja w tym czasie stwarzałaby bowiem ryzyko operacyjne na poziomie całkowicie nieakceptowalnym.

W trosce o stabilność

Tylko świadczenie hostingu serwisów internetowych NBP przez dotychczasowego wykonawcę gwarantuje minimalizację wspomnianego ryzyka operacyjnego - związanego ze stabilnością działania tych serwisów - do poziomu akceptowalnego. Podsumowując, za podjętymi działaniami o przedłużeniu hostingu u dotychczasowego wykonawcy przemawiają zatem:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu do momentu zbudowania nowej, zintegrowanej platformy internetowej serwisów NBP;
  2. uniknięcie ryzyka destabilizacji platformy informatycznej;
  3. uniknięcie zagrożenia dla polityki informacyjnej NBP w zakresie realizowania ustawowych zadań banku.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) ustawy Pzp dla zastosowania trybu z wolnej ręki - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Autor: NBP, wg TED 399175, wyd. nr 246/11, 22.12.11; śródtytuły pochodzą od DiS.

przedłużenie utrzymania portali informacyjnych i edukacyjnych NBP; Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie kilkunastu serwisów informacyjnych i edukacyjnych Narodowego Banku Polskiego. Serwisy te są nie tylko narzędziem realizowania polityki informacyjnej NBP ale przede wszystkim instrumentem wykonywania ustawowych zadań NBP, określonych w ustawie o NBP. Serwisy www.nbp.pl, www.nbportal.pl oraz www.NCCert.pl sklasyfikowane są w NBP jako systemy krytyczne z uwagi na publikowane w nich istotne dane i informacje finansowe. I tak w szczególności: - na stronie www.nbp.pl dostępne są na bieżąco w polskiej i angielskiej wersji językowej m.in.: kursy walut, komunikaty i dokumenty Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, na podstawie których podejmowane są znaczące decyzje ekonomiczne i gospodarcze; - strona Narodowego Centrum Certyfikacji pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego w Polsce, powierzoną Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym. Architektura rozwiązań wymienionych wyżej portali informacyjnych liczy około 10 lat. Zastosowane przed wieloma laty technologie i oprogramowanie nie są już wystarczające z punktu widzenia obecnie wykorzystywanych narzędzi i dlatego wymagają unowocześnienia. W 2011 r. przystąpiono do projektu połączenia wszystkich wymienionych wyżej serwisów internetowych (z wyłączeniem stron www.NCCert.pl), którego efektem finalnym będzie powstanie nowego, w pełni zintegrowanego portalu, stanowiącego silną i na wskroś nowoczesną platformę informacyjną NBP w Internecie. Powyższe przygotowania wymagały m.in. przeprowadzenia konsolidacji serwisów, dotychczas obsługiwanych przez kilka firm. Zamiarem NBP było (po przeprowadzeniu konsolidacji) zlecenie hostingu w/w serwisów podmiotowi wyłonionemu w trybie ustawy Pzp ? do czasu przeniesienia serwisów na nowy portal. Jednak proces konsolidacji ujawnił szereg problemów technicznych, skutkujących m.in. opóźnieniami w podawaniu informacji lub brakiem dostępu do poprawnie działających aplikacji, czego wynikiem było zgłoszenie tzw. ?incydentów? w wewnętrznym systemie ryzyka operacyjnego. Prawdopodobieństwo powtórzenia się takiej sytuacji, w wyniku przeprowadzenia powtórnej migracji, będącej następstwem ewentualnego wyłonienia innego wykonawcy usługi hostingowej, jest bardzo wysokie i z tego względu - dla NBP jako instytucji najwyższego zaufania publicznego - nie do zaakceptowania (nieakceptowalny poziom ryzyka operacyjnego). Jedynym rozwiązaniem gwarantującym akceptowalny poziom funkcjonowania systemu (do czasu zastąpienia go nowym) jest całkowita rezygnacja z migracji portali (a tym bardziej ingerencji w podstawy ich funkcjonowania) oraz pozostawienie ich eksploatacji dotychczasowemu wykonawcy. Dodatkowe zmiany architektury lub migracja w tym czasie stwarzałaby bowiem ryzyko operacyjne na poziomie całkowicie nieakceptowalnym. Tylko świadczenie hostingu serwisów internetowych NBP przez dotychczasowego wykonawcę gwarantuje minimalizację wspomnianego ryzyka operacyjnego - związanego ze stabilnością działania tych serwisów - do poziomu akceptowalnego. Podsumowując, za podjętymi działaniami o przedłużeniu hostingu u dotychczasowego wykonawcy przemawiają zatem: 1) zapewnienie bezpieczeństwa całego systemu do momentu zbudowania nowej, zintegrowanej platformy internetowej serwisów NBP; 2) uniknięcie ryzyka destabilizacji platformy informatycznej; 3) uniknięcie zagrożenia dla polityki informacyjnej NBP w zakresie realizowania ustawowych zadań banku. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) ustawy Pzp dla zastosowania trybu z wolnej ręki - usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.