Start Artykuły i polemiki Dlaczego system dla NFZ jest utrzymywany na podstawie zamówień z wolnej ręki
Dlaczego system dla NFZ jest utrzymywany na podstawie zamówień z wolnej ręki Drukuj Email
wtorek, 11 września 2012 19:11

Autor: NFZ

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE): Dyrektywa 2004/18/WE 1). Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw.

W 1999 roku pomiędzy Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia PUZ a Konsorcjum firm Kamsoft-Spin-Sekom oraz ComputerLand, zostały zawarte umowy na dostawę i wdrożenie SystemuInformatycznego Wspomagania Działalności Kas Chorych (SI). Na mocy umowy nie zostały przekazane Zamawiającemu prawa autorskie ani odpowiednie kody źródłowe.

Po likwidacji Biura Pełnomocnika

Po likwidacji Biura Pełnomocnika Rządu obowiązek utrzymania SI spoczął na poszczególnych Kasach Chorych. Wszystkie umowy Kas Chorych na serwis i konserwację SI były zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki, po uzyskaniu zgody Prezesa UZP.

2003

Po wejściu w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, przez cały 2003 r. obsługa systemów informatycznych Kas Chorych oraz prace nad ich integracją w SI realizowane były w oparciu o umowy zawarte z poszczególnymi Kasami Chorych. W 2004 po uzyskaniu zgody Prezesa UZP na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, udzielono zamówienia i zawarto umowy z firmą ComputerLand oraz z Konsorcjum firm Kamsoft-Spin.

Po wejściu w życie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. NFZ przejął S I. W 2006 r Prezes NFZ wystąpił do Prezesa UZP z wnioskiem o wydanie zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. W przedmiotowej sprawie UZP wystąpił o opinię do MSWiA, które potwierdziło, że wskazane firmy są wyłącznymi właścicielami praw autorskich i kodów źródłowych systemu użytkowanego w Centrali NFZ i jego jednostkach.

Przemiany własnościowe u dostawcy

W 2007 na podstawie decyzji Prezesa NFZ (zgodnie z nowelizacją Pzp), przeprowadzono kolejne postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. W 2007 dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców ABG SPIN S.A. powstałej z połączenia SPIN S.A. oraz ABG Sterprojekt S.A.

W 2008 wydano postanowienie o zmianie dotychczasowej ?ABG SPIN Spółka Akcyjna? na firmę ?ABG Spółka Akcyjna?. W wyniku negocjacji zawarto umowę z konsorcjum Kamsoft-ABG. W 2008 Asseco Poland S.A. połączyło się z ABG S.A. Stosowanie do regulacji art. 494 KSH, Asseco Poland S.A. wstąpiła z mocy prawa, z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ABG S.A. Następnie Zamawiający otrzymał pismo, informujące, że w ostatnich kilku miesiącach nastąpiły przekształcenia kapitałowe w Asseco, w wyniku których autorskie prawa majątkowe do części systemu informatycznego NFZ przeszły do Asseco Poland S.A. W rezultacie Asseco Poland, stała się, stroną konsorcjum o nazwie Kamsoft-Asseco, uprawnionego do świadczenia usług serwisowych w otoczeniu systemu informatycznego KS-SIKCH, dla NFZ.

Współczesna kontynuacja

Konsorcjum Kamsoft-Asseco uzyskało w 2010 i 2011 roku zamówienie na usługi utrzymaniowe Systemu w trybie z wolnej ręki. Realizacja zadań NFZ oraz sprawne funkcjonowanie SI ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia w Polsce. Stąd konieczność zapewnienia jego nieprzerwanego i bezawaryjnego działania.

Zapewnienie bieżącej obsługi serwisowej SI i jego dostosowań do zmieniających się przepisów, zwiększających zadania i potrzeby jednostek organizacyjnych NFZ, wiąże się z ingerencją w jego strukturę wewnętrzną. Ze względu na wagę i znaczenie tego Systemu nie jest możliwa przerwa w jego funkcjonowaniu. Jakiekolwiek prace nie mogą wpływać na obniżenie jego sprawności, wydajności czy też funkcjonalności.

W związku z koniecznością utrzymania jednolitego w skali kraju sposobu gromadzenia, przetwarzania danych o ubezpieczonych, danych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, NFZ uważa za konieczne negocjowanie i podpisanie z Konsorcjum Kamsoft-Asseco umów na konserwację i subskrypcję SI w 2012

Autor: NFZ, wg TED 287044, wyd. nr 174/12, 11.09.12; śródtytuły pochodzą od DiS.